Artikel 1 Aanbod en Aanvaarding

In deze algemene voorwaarden is ‘’Wicor’’ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wicor Bouwbeslag B.V. gevestigd te (1704 BT) Heerhugowaard aan de Harlingerstraat 13-A ingeschreven onder nummer 37081158 in het register van de Kamer van Koophandel. ‘’Koper’’ is de wederpartij van Wicor bij alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Alle aanbiedingen zijdens Wicor, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door Wicor aan de koper.
Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van Wicor of andere voor Wicor optredende tussen personen zijn voor Wicor niet bindend, dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door Wicor aan koper.
Koper zal gebonden zijn aan de inhoud van de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst indien hij tegen de inhoud van deze schriftelijke bevestiging niet binnen acht dagen na dagtekening daarvan bij Wicor schriftelijk bezwaar maakt.

Artikel 2 Prijzen

Indien tussen het tijdstip van het aanbod zijdens Wicor of Koper en het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst en de levering van Wicor een prijsstijging van de verkochte zaken optreedt, is Wicor bevoegd deze prijsstijging aan Koper door te berekenen, behoudens in het geval de prijsstijging te wijten zou zijn aan opzet of grove nalatigheid van Wicor.
Indien Wicor aan een (potentiële) klant adviezen verstrekt of anderszins op verzoek van of in opdracht van de (potentiele) klant werkzaamheden verricht, zonder dat terzake een opdracht wordt ontvangen, heeft Wicor het recht aan de (potentiele) klant de kostprijs van de hiervoor bedoelde werkzaamheden door te berekenen.
De kosten van de verband houdende met geleverde monsters en/of modellen worden steeds aan de (potentiele) Koper berekend. Bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen twee maanden na de datum van aflevering van de monsters en/of modellen zal het aan de (potentiele) Koper berekende bedrag worden gecrediteerd. De (potentiele) Koper heeft nimmer het recht om de monsters/modellen voorgoed onder zich te houden.

Artikel 3 levertijd

Wicor spant zich in de gekochte zaken binnen de tussen partijen overeengekomen levertijd aan de Koper te leveren. Elke aansprakelijkheid van Wicor voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Wicor. Koper heeft geen recht de overeenkomst op te zeggen, gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk te ontbinden of op te zeggen wegens overschrijding van de levertijd.
Evenmin is de Koper bij overschrijding van de overeengekomen levertijd gerechtigd te weigeren de geleverde zaken in ontvangst te nemen en/of te weigeren de overeengekomen koopsom te betalen. Weigert Koper niettemin de geleverde zaken in ontvangst te nemen, dan is Wicor gerechtigd de geleverde zaken elders op kosten van de Koper op te slaan, onverminderd de verplichting tot betaling van de overeengekomen koopprijs.

Artikel 4 Wijze van levering, risico

De overeengekomen wijze van levering wordt steeds schriftelijk vastgelegd. Indien met betrekking tot de wijze van levering niets schriftelijk is vastgelegd, zal de wijze van levering door Wicor worden bepaald.
Indien franco levering is overeengekomen, reizen de gekochte zaken voor rekening en risico van Wicor. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico Koper.
Indien levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij een termijn of termijnen is, resp, zijn vermeld en Koper na verloop van drie maanden vanaf de dag van het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle gekochte zaken heeft afgenomen, dan is Koper verplicht aan Wicor op diens verzoek/sommatie een termijn mede te delen waarbinnen de gekochte zaken zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan de drie maanden na de dag van het verzoek/sommatie van Wicor. Indien Koper niet binnen drie dagen na verzoek/de sommatie van Wicor aan laats genoemde mededeling doet van de termijn waarbinnen alle gekochte zaken zullen worden afgenomen, zal Wicor bevoegd zijn na verloop van drie maanden na de dag van het verzoek/de sommatie de zaken voor rekening en risico van Koper op te slaan, zulks ook al berustte het risico van de geleverde zaken bij Wicor en ongeacht overmacht zijdens s Koper en onverminderd de verplichting van Koper tot betaling van de overeengekomen koopsom . Alsdan is Wicor tevens bevoegd de koopovereenkomst. Alsdan is Wicor tevens de bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden te ontbinden en zal Koper zijn gehouden aan Wicor de kosten , schaden en interessen terzake te vergoeden . Gelijke bevoegdheden en verplichtingen rusten op Wicor resp. Koper indien laatstgenoemde ondanks toezegging alle zaken binnen de door hem aan Wicor medegedeelde termijn af te nemen, deze toezegging niet nakomt.
Artikelen die door of vanwege Wicor speciaal voor Koper moeten worden vervaardigd worden door Koper aanvaard plus of minus 10 procent van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van de gekochte goederen.

Artikel 5 Vervoer

Wicor kiest het vervoermiddel, zo hieromtrent bij het aangaan van de overeenkomst niets is bepaald.
Koper dient zorg te dragen voor binnen het vervoersgebied ten behoeve van het vervoer benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van Koper. Koper is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de voor een behoorlijk vervoer vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.
Levering door Wicor geschiedt steeds naar het voertuig of vaartuig. Koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen. Koper en Wicor dragen gezamenlijk zorg voor het lossen van voertuig of vaartuig. Wicor is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij of tijdens het lossen optreedt, behoudens opzet of grove schuld zijdens Wicor . Indien Koper in gebreke blijft zijn in de eerste volzin van dit lid vermelde verplichting na te komen , dan komen de daaruit voortvloeiende kosten, schaden en interessen voor zijn rekening, ongeacht of de niet nakoming van deze verplichting het gevolg is van overmacht.
Bij levering franco werk of op de wal is Wicor niet gehouden de geleverde zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een behoorlijke berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen.

Artikel 6 Controle levering

Koper is verplicht bij ontvangst van de gekochte zaken direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de geleverde zaken beantwoord aan de inhoud van de overeenkomst.
Indien Koper bij ontvangst van de zaken verschillen constateert tussen de feitelijke geleverde hoeveelheden c.q. aantal colli en hetgeen tussen de partijen is overeengekomen, dient hij hiervan op het ontvangstbewijs direct en onverwijld aantekening te maken.
Indien omtrent de hoedanigheid van de geleverde zaken overeengekomen dat deze conform een monster zal zijn, dan geldt dit monster ter vaststelling van de zaken.
Klachten zijdens Koper terzake non-conformiteit van of (andere) gebreken vaan het geleverde dienen bij Wicor schriftelijk te worden ingediend:
Ingeval vaan levering franco op het werk of op de wal: binnen acht dagen na ontvangst van de zaken;
Ingeval van levering franco voor de wal of franco station; zodra mogelijk na ontvangst van de zaken doch in elk geval binnen veertien dagen na levering van zaken;
In alle andere gevallen: uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de zaken.
Indien omtrent de hoedanigheid van de geleverde zaken niets schriftelijk is overeenkomen, zullen de geleverde zaken in overeenstemming zijn met hetgeen in de handel in de betrokken soort zaken gebruikelijk is.

Artikel 7 Keuring

Koper heeft het recht de te leveren zaken voor de levering te doen keuren. De keuring geschiedt voor rekening en risico van Koper. On der de voor rekening van de Koper komende keuringskosten is begrepen de kosten welke Wicor ter zake de keuring eventueel moet maken.
Levering van zaken volgens een bestek en/of ten genoegen van Kopers opdrachtgever(s) of diens bouwdirectie, geschiedt slechts indien en voorzover Kopers gebondenheid daartoe voortvloeit uit bestekbepalingen waarvan Koper de inhoud schriftelijk en tijdig voor het aangaan van de overeenkomst, aan Wicor heeft meegedeeld op een zodanige wijze dar Wicor daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
In de gevallen, bedoeld in art.6 lid 3 sub c is Koper verplicht tijdig voor de verlading aan Wicor kennis te geven van de tijd en plaats waarop de keuring zal geschieden.
Indien de keuring tot resultaat heeft dat (een gedeelte van) de geleverde of te leveren zaken niet voldoet aan de overeenkomst, dan is Koper gehouden Wicor hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen en Wicor in de gelegenheid te stellen alsnog na te komen. Na acht dagen na het tijdstip waarop de keuring heeft plaatsgevonden, vervalt het recht van Koper om zich jegens Wicor op het resultaat van de keuring te beroepen.

Artikel 8 Garantie

Wicor geeft slechts garantie ten aanzien van door hem te leveren of geleverde zaken indien en voorzover zulks bij het sluiten van de overeenkomst tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is bedongen. Eventuele garanties strekken zich niet verder uit dan de voor het betreffende product geldende fabrieksgarantiebepalingen. De garantie kan nimmer leiden tot een aansprakelijkheid die de waarde van het geleverde product, ten aanzien waarvan de garantie geldt, overtreft.

Artikel 9 Aansprakelijkheid, opschorting en verrekening

Wicor is nummer aansprakelijk voor door Koper en/of derden geleden schade van welke aard dan ook, Gevolgschade hieronder uitdrukkelijk begrepen, als gevolgd van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de overeenkomst, gebreken ten aanzien van de wijze van levering van gebrekkige producten, niet tijdige levering, gebreken ten aanzien van vervoer, het verstrekken van adviezen etc. behoudens opzet of grove schuld van Wicor.
Koper is niet gerechtigd tot opschorting van enige prestatie.
Koper is niet gerechtigd tot verrekening.

Artikel 10 Emballage

Wicor is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan Koper in rekening te brengen.
Na retourzending door Koper van de emballage zal het op de voet van lid 1 van dit artikel gefactureerde bedrag aan Koper worden gecrediteerd.
Wicor is niet gehouden tot creditering als in lid 2 van dit artikel bedoeld, indien Koper de emballage niet tijdig of niet in goede staat retourneert, zulks ter beoordeling van Wicor.

Artikel 11 Retourzendingen

Retourzendingen worden door Wicor niet dan na voorafgaande toestemming van Wicor door deze geaccepteerd.
Als Wicor instemt met retourzending van geleverde zaken, dient retourzending door Koper te allen tijde franco te geschieden en onder vermelding van factuurnummer(s) en de datum van levering.
Koper wordt na ontvangst van de retourzending conform lid 1 en 2 van dit artikel, gecrediteerd onder de aftrek van ten minste 10% van de factuurwaarde, zulks ter bestrijding van onder meer de administratie- en magazijnkosten.
Het in ontvangst nemen van door Koper retour gezonden zaken houdt nummer enige erkenning zijdens Wicor in van welke door Koper gestelde fout of tekortkoming in de nakoming dan ook.

Artikel 12 Overmacht, ontbinding

Bij overmacht zijdens Wicor is Wicor bevoegd de overeengekomen leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht of de order, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren.
De bevoegdheid tot het doen van een beroep op overmacht door Koper is uitgesloten.
Het recht van Koper de overeenkomst (buitenrechtelijk) te ontbinden is uitgesloten.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

Wicor behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor zolang het door Koper terzake verschuldigde bedrag niet volledig is voldaan.
Indien dezelfde soort zaken door Wicor aan Koper is geleverd, terzake waarvan een of meer facturen onbetaald zijn gebleven, dan worden de bij Koper nog aanwezige zaken van dezelfde soort als onbetaald beschouwd, behoudens tegenbewijs door Koper.
Indien Koper zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, in staal vaan faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of hem deze wordt verleend, dan wek uit handelingen van Koper anderszins blijkt dat Koper aan zijn betalingsverplichtingen jegens Wicor niet kan of zal voldoen, is Koper verplicht de aan Wicor op grond van lid 1 en 2 van dit artikel toebehorende zaken op eerste mondeling of schriftelijk verzoek of sommatie aan Wicor terug te geven. Daartoe is Wicor bevoegd zich onder voorafgaande waarschuwing of mededeling bij Koper aan te dienen teneinde de voormelde zaken direct onder zich te nemen.

Artikel 14 Betalingsvoorwaarden

De overeengekomen koopprijs dient door Koper aan Wicor te worden voldaan binnen de afgesproken betalingstermijn of uiterlijk binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.
Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2 procent of een ander door Wicor vast te stellen percentage. Deze toeslag wordt eerst door Koper verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.
Indien betaling niet of niet volledig heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, vermeld in lid 1 van dit artikel, zal Koper over het openstaande factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd worden gelijk aan 1 procent per maand of gedeelte van een maand, bovendien wordt de Koper alsdan verschuldigd tot de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden vastgesteld op 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van €250,-.
Koper is verplicht op eerste verzoek of sommatie van Wicor zekerheid te stellen ter zake de betaling van het op grond vaan de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet, of niet tijdige voldoening aan dit verzoek/deze sommatie is Wicor bevoegd de levering op te schorten of de order te annuleren.

Artikel 15 Geschillen

Alle met Wicor gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaat van vestiging van Wicor.

Artikel 16 Battle of forms

Indien Koper algemene (inkoop) voorwaarden hanteert, zullen de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden prevaleren, voorzover bepalingen in de algemene voorwaarden, een en ander indien en voorzover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 17 Verjaring

Elke rechtsvordering welke Koper uit hoofde van een met Wicor gesloten overeenkomst heeft, vervalt, en voorzover dat niet mogelijk is, verjaart een jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 18 Afwijking

Afwijking van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, is slechts mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Wicor.

 

Menu